fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pristatome UAB “Credo Partners” (toliau – Credo Partners) verslo elgesio ir etikos kodeksą. Šis dokumentas apima principus ir vertybes, kurios lydi mūsų verslą ir kasdienį darbą.

Credo Partners verslo elgesio ir etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) remiasi pagrindinėmis vertybėmis, padeda jas puoselėti ir parodo kaip Credo Partners darbuotojai turėtų dirbti komandoje, su verslo partneriais, klientais, konkurentais bei kitais visuomenės nariais. Šio Kodekso nuostatos yra privalomos visiems Credo Partners darbuotojams. Kodekse apibrėžiamos elgesio taisyklės ir standartai, susiję su tarpasmeniniais ir verslo santykiais, įmonės turto ir įvaizdžio apsauga.

Kodekso tikslai

 • Apibrėžti elgesio normas ir taisykles.
 • Informuoti ir šviesti Credo Partners darbuotojus verslo etikos ir elgesio verslo aplinkoje klausimais;
 • Kelti darbinį suinteresuotumą.
 • Ugdyti darbuotojų atsakomybę.
 • Palaikyti Credo Partners gerą, motyvuojančią veiklai ir patrauklią darbinę atmosferą.
 • Užtikrinti pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius, skatinant Credo Partners kylančias problemas spręsti nedelsiant.
 • Apsaugoti dabuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio, apibrėžiant netoleruotino elgesio atvejus.

Bendrieji principai

 • Kodekse išdėstyti elgesio standartai yra privalomi visiems Credo Partners darbuotojams ir nusako elgesio principus dirbant tarpusavyje bei su Credo Partners verslo partneriais.
 • Imamės būtinų veiksmų, kad darbuotojai galėtų laikytis šio Kodekso.
 • Dedame pastangas, kad savo verslą vykdytume vadovaudamiesi įstatymų nuostatomis bei priimtais verslo elgesio standartais.

Mūsų vertybės ir vidaus elgesio taisyklės

Credo Partners vadovaujamės šiomis bendromis vertybėmis: pasitikėjimas, sąžiningumas, profesionalumas, atsakomybė, kokybė, efektyvumas ir pagarba, kurias suprantame taip:

pasitikėjimas profesionalumas kokybė ir efektyvumas
šypsenas kuria pasitikėjimas pasitikėjimą kuria Credo Partners kelias į sėkmę – profesionalus komandos narysstipriname  savo kvalifikaciją ir džiaugiamės galėdami pasidalinti savo patirtimi bei kompetencijomis tiek tarpusavyje, tiek su verslo partneriais keliame aukštus reikalavimus veiklos kokybeivadovaujamės įdiegta ISO 9001 kokybės vadybos sistemanuosekliai ir ambicingai siekiame savo tikslų
sąžiningumas atsakomybė pagarba
elgiamės sąžiningai ir garbingai tarpusavio ir Credo Partners atžvilgiuskaidrūs tarpusavio santykiai ir su verslo aplinka, nulinė tolerancija korupcijaiesame už sąžiningą konkurenciją imamės atsakomybės už savo darbą ir aplinką, kurioje dirbamevadovaujamės įdiegta ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistema tikimės vieni iš kitų abipusės pagarbosnetoleruojame priekabiavimo, smurto, žeminimo, patyčių ar diskriminacijos bet kokiomis formomisvadovaujamės Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais gerbiame ir saugome žmogaus teises

Taikymo sritys

Lygybė

 • Gerbiame žmogaus teises ir darbo teisės normas.
 • Taikome vienodas ir sąžiningas taisykles įdarbindami, keldami kvalifikaciją ir paaukštindami savo darbuotojus bei santykiuose su verslo partneriais.
 • Vadovaujamės Credo Partners lygių galimybių politika.
 • Su darbuotojais ir verslo partneriais elgiamės vienodai, nepaisant rasės, lyties, seksualinės orientacijos, religijos ar politinių įsitikinimų.
 • Savo santykius grindžiame abipusiu pasitikėjimu ir pagarba vienas kitam, nepaisant pareigų ar atliekamų funkcijų.

Santykiai

 • Gerbiame visų asmenų orumą ir gerą vardą, nepripažįstame įžeidžiančio elgesio kitų atžvilgiu.
 • Vadovaujamės socialinio elgesio ir geros moralės principais ir nepriimame jokių patyčių (kitų įžeidimo, žeminimo, menkinimo ir bauginimo) ar bet kokio elgesio, kuris susijęs su seksualiniu priekabiavimu arba turi tokio priekabiavimo požymių.
 • Vadovaujamės Credo Partners psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika.
 • Esame įsipareigoję palaikyti gerus santykius ir bendradarbiauti, nepritariame gandų ir kitokio turinio, vedančio į konfliktą, skleidimui.
 • Apie nepriimtiną ar netinkamą elgseną mandagiai pasakome kolegai, o pokyčiui neįvykus apie tai informuojame vadovą.

Komunikacija

 • Bendraujame tiksliai ir nedviprasmiškai.
 • Pateikiame teisingą, išsamią, objektyvią, savalaikę ir suprantamą informaciją.
 • Saugojame ir neatskleidžiame neskelbtinos ar konfidencialios informacijos, tame tarpe ir asmens duomenų.
 • Atsakingai naudodamiesi žodžio laisve ir teise į nuomonių įvairovę, viešai reiškiame asmeninę nuomonę, įskaitant internete ir socialiniuose tinkluose, taktiškai, taip, kad tai nedarytų žalos Credo Partners dalykinei reputacijai.

Darbo sauga

 • Dirbame atsižvelgdami į saugaus darbo principus.
 • Informuojame apie sveikatą ir saugą, periodiškai rengdami mokymus, pritaikytus prie darbuotojų atsakomybių.

Įvaizdžio apsauga

 • Rūpinamės teigiamu Credo Partners įvaizdžiu.
 • Žinome ir suprantame, kad žalą Credo Partners  įvaizdžiui darantis elgesys gali turėti pasekmes. Tai apima ir mūsų elgesį ne darbo metu bei ne darbo vietoje.
 • Deramas kiekvieno darbuotojo elgesys didina Credo Partners įvaizdį bei vertę. Todėl svarbu, kad Credo Partners tiek visi vadovai, tiek ir patys darbuotojai būtų pavyzdžiai savo kolegoms.
 • Rūpinamės, kad atrodytume tvarkingai ir profesionaliai, atitinkamai pagal atliekamas užduotis ir vadovautumėmės etiketo taisyklėmis.

Turto apsauga

 • Rūpinamės Credo Partners turtu, nes jis padeda siekti mūsų verslo tikslų.
 • Nenaudojame mums patikėto turto asmeniniais tikslais, išskyrus atvejus, kai tai numatyta atskirai. Tai taip pat taikoma nuosavybei, kurią mums patikėjo klientai ar verslo partneriai.

Verslo santykiuose mums taip pat svarbios šios vertybės:

Etiška verslo elgsena

 • Laikomės sąžiningos konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų bei nesiekiame įgyti pranašumo nesąžiningomis ar piktnaudžiavimo priemonėmis.
 • Kainas savo produktams ir paslaugoms nustatome remdamiesi teisingu darbų įvertinimu ir jų kokybe.
 • Nesamdome savo konkurentų darbuotojų tam, kad gautume teisiškai apsaugotą informaciją.
 • Neplatiname melagingos informacijos apie konkurentų produktus ar paslaugas.
 • Nepriimame bandymų sudaryti sutartis ar susitarimus dėl kainų fiksavimo, tiekėjų ar rinkų dalijimosi su konkurentais ar sandorio šalimis.
 • Netoleruojame neteisėto konkurencinės informacijos perdavimo ar įsigijimo, dalijimosi konfidencialia ar jautria informacija su konkurentais ar kitais subjektais.
 • Kviečiame bendradarbiauti tiekėjus, kurių pasiūlymai išlaiko balansą tarp palankiausios kainos ir kitų svarbių sutarties kriterijų.
 • Informuojame savo verslo partnerius apie tai, kad laikomės etiško verslo elgesio principų ir reikalaujame, kad mūsų partneriai laikytųsi šių principų.
 • Ne vėliau nei nuo 2023-11-01 dienos numatome viešai paskelbti principus savo WEB svetainėje.

Nulinė tolerancija korupcijai

Mes netoleruojame korupcijos. Korupciją suprantame kaip netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

Nepriimame jokios formos korupcinio elgesio verslo veikloje, taip pat mūsų darbuotojų ir veiklos partnerių veiksmuose, ypač šio elgesio:

 • bet kokios finansinės ar asmeninės naudos sau ar bet kuriai trečiajai šaliai žadėjimas, siūlymas, davimas, reikalavimas ar priėmimas,
 • įtakos naudojimas, savo ar kitų (įskaitant valdžios institucijų, įmonių ir kitų subjektų) įtakos siekimas arba naudojimas siekiant finansinės ar asmeninės naudos.

Interesų konfliktas

Pranešame pranešimus apie bet kokius šeimyninius ar asmeninius santykius su verslo partnerio darbuotojais, jei su tuo verslo partneriu dirbame kartu vykdant mūsų pareigas. Kiekvienas toks ryšys yra vertinamas siekiant nustatyti, ar jame nėra interesų konflikto.

Pranešimo/užklausos apie pažeidimus ir nepageidaujamą elgesį forma pateikta puslapio apačioje.

Taip pat įsipareigojame:

 • palaikyti nešališkus verslo santykius ir priimti sprendimus, pagrįstus tik nuopelnais,
 • neprisiimti papildomo darbo pas įmonės klientus, tiekėjus ar kitus verslo partnerius, ypač pas konkurentus,
 • susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie ateityje gali būti suvokiami kaip šališki ir nukreipti į neteisėto pranašumo įgijimą,
 • nedelsiant pranešame apie atsiradusį galimą interesų konfliktą ar situaciją, kuri gali trukdyti nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas,
 • dirbame kitose bendrovėse ar užsiimame kita apmokama veikla tik laiku ir tinkamai apie tai informavę savo tiesioginį vadovą.

Dėkingumo dovanos / naudos

Verslo santykiuose teikiamos ir priimamos tik verslo praktikoje įprastinės simbolinės verslo dovanos. Netoleruojamos bet kokios dovanos ar svetingumas, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų būti suprasti kaip atlygis, poveikis, protegavimas. Darbuotojams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauti dovanų ir/ar svetingumo iš suinteresuotų šalių bei veiklos partnerių.

Labdara ir parama

 • Vykdome rėmimų veiklą laikydamiesi galiojančių įstatymų.
 • Įmonės teikiama parama/labdara yra nukreipta į asmenų, grupių ar organizacijų gyvenimo kokybės gerinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, ir nėra saistoma kitokių verslo santykių tarp paramos teikėjo ir gavėjo.

Elgesys su asmenimis, atliekančiais viešąsias funkcijas

Neteikiame politinėms partijoms ir jų atstovams ar kandidatams į politines pareigas jokios neteisėtos materialinės ar nematerialinės naudos, nesvarbu, ar tokios naudos suteikiamos ar siūlomos tiesiogiai ar per trečiąsias šalis.

Neremiame finansiškai jokios politinės partijos.

Neteisėtos pinigų apyvartos prevencija

 • Vykdydami sandorius esame skaidrūs – nesudarome sandorių ir nebendradarbiaujame su abejotinomis šalimis, kurių veikla yra neteisėta ir kurių lėšos gali būti gautos iš neteisėtos veiklos, tokios kaip terorizmas, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ar mokesčių vengimas.

Intelektinės nuosavybės apsauga

Naudojame kitų asmenų ar subjektų idėjas, medžiagą, programinę įrangą, informaciją tik turėdami tam leidimą.

Naudojame trečiųjų šalių programinę įrangą, kurią esame įgalioti naudoti.

Informacijos saugumas

Tiek versle, tiek asmeninėje veikloje elgiamės atsakingai su informacijos apsauga, įskaitant asmens duomenų apsauga. Šį principą įgyvendiname taip:

 • savo teikiamas paslaugas grindžiame privatumo ir saugumo principais;
 • naudojame tinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotume nuo informacijos praradimo, saugome informaciją, kurią mums pateikia mūsų klientai,
 • naudojame sistemas, skirtas apsaugoti nuo kibernetinių atakų ir informacijos vagysčių,
 • informuojame savo darbuotojus ir verslo partnerius apie informacijos saugumą, įskaitant asmens duomenų apsaugą,
 • prižiūrime patekimą į mūsų patalpas.

Pagarba aplinkai

 • Esame įsipareigoję saugoti aplinką pagal ISO 14001 standartą.
 • Vykdome veiklą laikydamiesi teisinių reikalavimų ir priimtų standartų; stengiamės daryti minimalų neigiamą poveikį aplinkai ir nuolat ieškome naujų sprendimų šiam tikslui pasiekti.
 • Nuolat tobuliname aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir kviečiame darbuotojus įsitraukti į aplinkos apsaugos tobulinimo procesą.

Pranešimų/užklausų, susijusių su Kodekso pažeidimais ir/ar nevykdymu,  tvarkymo procesas

Credo Partners, siekdama skatinti laikytis Kodekso normų ir jo įgyvendinimo taisyklių, nustatė pranešimų ir užklausų, susijusių su Kodekso pažeidimais ir/ar nevykdymu tvarkymo procesą.

Jei norite išsiaiškinti visus rūpimus klausimus dėl Kodekso, manote, kad kas nors iš Jūsų verslo aplinkos (kitas darbuotojas, klientas, tiekėjas ar kitas asmuo) pažeidžia įstatymus ar šį Kodeksą, arba įtariate, kad galėjo būti nesilaikoma šio Kodekso, informaciją galima pateikti toliau nurodytais komunikacijos kanalais:

 • užpildant pranešimo/užklausos apie pažeidimus ir nepageidaujamą elgesį formą (Priedas Nr. 1), kurią taip pat rasite online atsidarius Pranešimo/užklausos apie pažeidimus ir nepageidaujamą elgesį forma;
 • ne vėliau nei nuo 2023-11-01 dienos supildyti pranešimo/užklausos apie pažeidimus ir nepageidaujamą elgesį formą Credo Partners WEB svetainėje.

Kiekvienas asmuo, kuris sąžiningai praneša apie pažeidimą/užklausą, yra apsaugotas. Pranešimas apie įtariamą Kodekso pažeidimą nesukels darbuotojui/verslo partneriui jokių neigiamų pasekmių. Bet koks pranešimas/užklausa gali būti pateikiami anonimiškai, juose turi būti apibūdintas anoniminis pagrindas. Kiekvieną pranešimą/užklausą peržiūrėsime rimtai ir sąžiningai bei stengsimės išnagrinėti kaip įmanoma greičiau. Jeigu remiantis situacijos analize bus matoma būtinybė, bus imamasi atitinkamų korekcinių veiksmų.

Pranešimų ir konsultacijų, susijusių su Kodeksu, tvarkymą atlieka Credo Partners Direktorė ir Vykdančioji direktorė, kurios konfidencialiai nagrinėja ir tvarko pranešimus ir užklausas. Dalyvaujančių asmenų duomenys tvarkomi vadovaujantis LR asmens duomenų apsaugos įstatymais.  Prieš asmenis, kurie sąžiningai pasinaudojo aukščiau nurodytais komunikacijos kanalais, kad praneštų apie galimus pažeidimus, atsakomieji veiksmai yra netoleruojami.