fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I. Įžanga

 1. 2015 m. rugsėjo 25–27 d. Niujorke (JAV) vykusios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu buvo priimti darnaus vystymosi tikslai. Dokumente „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ buvo viso nustatyti 17 darnaus vystymosi tikslai, kurie grindžiami trimis darnaus vystymosi aspektais (aplinkos, socialiniu ir ekonominiu).
 2. Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindas yra konstruktyvi trijų pagrindinių komponentų – aplinkos, ekonomikos ir visuomenės – sąveika.
 3. Darnaus vystymosi tikslai yra paremti 5P principu: Žmonės (People), Planeta (Planet), Klestėjimas (Prosperity), Taika (Peace) ir Partnerystė (Partnership).

Darnaus vystymosi tikslai

II. BENDROJI DALIS

 1. UAB „Credo Partners“ (toliau – Credo Partners) tvarumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius trijų tvarumo sričių: aplinkos apsaugos, socialinius ir valdysenos (ang. Environment, Social, Governance (ESG)) principus, kuriuos taikydama Credo Partners prisideda prie aplinkos ir visuomenės gerovės bei skatina tvarią valdyseną.
 2. Politikos tikslas yra apibrėžti Credo Partners tvarios veiklos principus ir nustatyti  jų įgyvendinimo gaires priimant veiklos sprendimus.
 3. Šią Politiką papildo Credo Partners Kokybės ir aplinkos apsaugos politika, Darbo apmokėjimo sistema, Lygių galimybių politika, Verslo elgesio ir etikos kodeksas, Psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika.

III. TVARUMO TIKSLAI

 1. Credo Partners imasi iniciatyvų tose srityse, kur gali daryti įtaką. todėl prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo išskirdama keturis tikslus, prie kurių prisidėti gali reikšmingiausiai:
 • Credo Partners rūpi darbuotojų sveikata, todėl skatinamas darbuotojų didesnis dėmesys sveikatai, saugiam darbui bei saugiai darbo vietai. Credo Partners palaiko ir gerbia tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises, įsipareigoja jų nepažeisti bei užtikrinti orių darbo vietų kūrimą.
 • Credo Partners nesinaudoja vaikų ir privalomuoju ar priverstiniu darbu ir siekia prisidėti jį naikinant aplinkoje, kurioje ji gali daryti įtaką.
 • Credo Partners prisideda prie siekio vykdyti darnų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą jų naudojimą savo veikloje ir imasi iniciatyvų atsakingumui aplinkos apsaugos srityje didinti ten, kur ji gali daryti įtaką. Credo Partners palaiko idėją, kad bet kuri organizacija, neatsižvelgiant į jos dydį ar veiklos sritį, turi prisidėti prie kovos su klimato kaita. Credo Partners skatina ekologinį efektyvumą, efektyvų energijos ir kitų išteklių naudojimą, atliekų ir taršos mažinimą, atliekų tvarkymą, pavojingų ar kenksmingų medžiagų vartojimo mažinimą, palaiko aplinkai draugiškų, naujų technologijų, produktų naudojimą.

IV. APLINKOS APSAUGOS TVARUMAS

 1. Credo Partners siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius ir energiją, mažinti oro, dirvožemio ir vandens taršą, kurią gali sukelti energetinių ir gamtos išteklių, biuro įrangos ir reikmenų naudojimas bei atliekų tvarkymas.
 2. Credo Partners stengiasi naudoti produktus, pagamintus iš perdirbtų arba biologiškai suyrančių medžiagų, mažesnį poveikį aplinkai darančius produktus, taikyti aplinkos taršos nedidinančius ir reikšmingos žalos aplinkai nedarančius procesus ir tvarias technologijas.
 3. Credo Partners atsakingai tvarko ir rūšiuoja susidariusias atliekas, popieriaus, plastmasės ir elektroninės įrangos atliekas tvarko kaip antrines žaliavas.
 4. Credo Partners vykdo savo darbuotojų švietimą ir skatina sąmoningumą priimant aplinkai draugiškus sprendimus.

V. SOCIALINIS TVARUMAS

 1. Socialinėje srityje Credo Partners siekia kurti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, į įmonės veiklą integruoti socialinės atsakomybės veiksnius.
 2. Credo Partners siekia didinti darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą ir suteikti jiems galimybes tobulėti.
 3. Credo Partners kuria sveiką, saugią ir nediskriminacinę darbo aplinką, sudaro lygias teises ir vienodas galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėse partijose ar asociacijose, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
 4. Credo Partners netoleruoja bet kokia forma galinčio pasireikšti priekabiavimo, diskriminacijos, smurto, įskaitant verbalinį ir psichologinį smurtą, patyčių, persekiojimo ar naudojimosi užimama padėtimi, vaikų, priverstinio darbo ar kitų žmogaus teisių pažeidimų.
 5.  Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą ar perkėlimu į kitas pareigas įmonėje, priimami atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir priklauso tik nuo asmens kompetencijos, kvalifikacijos, patirties, veiklos rezultatų, motyvacijos ir potencialo.
 6. Darbo užmokestis Credo Partners darbuotojams nustatomas vadovaujantis darbo apmokėjimo sistema, laikantis darbuotojo pareigybei nustatytų atlygio rėžio ribų ir vadovaujantis objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojų gebėjimais, kompetencija, kvalifikacija, patirtimi ir veiklos rezultatais.
 7. Credo Partners suteikia galimybę įsidarbinti gyventojams iš periferinių Lietuvos rajonų, kur gyventojai neturi galimybių susirasti darbo dėl riboto darbdavių kiekio erdvinės lokalizacijos aspektu, ir taip prisidėti prie ekonominės situacijos gerinimo Lietuvoje.
 8. Už gerus darbo rezultatus Credo Partners darbuotojams mokami priedai prie darbo užmokesčio pagal priedų prie darbo užmokesčio sistemas.
 9. Credo Partners visais komunikacijos kanalais bendrauja skaidriai, aiškiai ir pagarbiai.
 10. Credo Partners vertina skundus ir atsiliepimus, nes jie padeda įmonei tobulinti veiklos procesus ir gerinti paslaugų teikimo kokybė.

VI. VALDYSENOS TVARUMAS

 1. Valdysenos tvarumo srityje Credo Partners siekia užtikrinti skaidrų ir patikimą valdymą, efektyvų atsakomybės pasiskirstymą.
 2.  Credo Partners įsipareigoja laikytis aukščiausių sąžiningumo, skaidrumo, patikimumo ir verslo etikos standartų. Įmonė tikisi ir siekia, kad visi darbuotojai laikytųsi Verslo elgesio ir etikos kodekso, kuriame apibrėžiamos elgesio taisyklės ir standartai, susiję su tarpasmeniniais ir verslo santykiais, įmonės turto ir įvaizdžio apsauga.
 3. Credo Partners asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentu ir susijusiais teisės aktais.
 4. Credo Partners užtikrina skaidrią valdymo struktūrą, yra laikomasi lyčių lygybės ir lygių galimybių principų.
 5. Credo Partners siekia, kad visuose valdymo lygiuose būtų atsižvelgiama į aplinkos apsaugos ir socialinius veiksnius norint tinkamai įvertinti visas rizikas, įskaitant su klimatu susijusią riziką, ir priimti tinkamus strateginius sprendimus, kaip valdyti šias rizikas ir galimybes.
 6. Credo Partners propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Politikos nuostatų privalo laikytis visi Credo Partners darbuotojai.
 2. Politiką yra planuojama viešai skelbti Credo Partners interneto svetainėje nuo 2023-11-01 dienos.
 3. Credo Partners reguliariai peržiūri Politiką ir inicijuoja jos atnaujinimą. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per du metus arba dažniau, esant reikšmingiems Credo Partners veiklos, struktūros ar teisės aktų pokyčiams.
 4. Už Politikos peržiūrą, keitimą ir atnaujinimą yra atsakingas Credo Partners direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
 5. Politika ir jos pakeitimai tvirtinami Credo Partners Valdybos sprendimu.